Versterking per wijk of dorp 


Via deze kaart komt u bij de concrete versterkingsopgave voor uw wijk of dorp. Klik hiervoor op de rode bolletjes. Of open met ‘lijstweergave’ een overzicht van alle dorpen en wijken met een versterkingsopgave in de gemeente Delfzijl en klik op de naam van uw wijk of dorp.

PLAN VAN AANPAK VERSTERKEN GEMEENTE DELFZIJL 2020
Voor een veilig en toekomstbestendig Delfzijl!
opname en beoordeling 2020

Sinds de start van de versterkingsoperatie is de beschikbare capaciteit om sterkteberekeningen uit te voeren bepalend geweest voor het aantal woningen dat we per jaar in het beoordelingsprogramma konden opnemen. Daarom zoeken we naar mogelijkheden om dit aantal te vergroten en de methoden om te beoordelen te vereenvoudigen. Ook kijken we naar andere manieren om woningen te beoordelen. Op deze manier bereiken we meer snelheid.  


De gemeenten hebben afspraken gemaakt over de verdeling van de beschikbare capaciteit. In 2019 was er veel te weinig beoordelingsruimte om alle plannen uit te voeren. Daardoor verwachten we veel resultaten van het programma 2019 pas in 2020. Dit betekent dat we in 2020 nog druk doorwerken aan het programma van 2019. Er is maar (zeer) beperkte ruimte voor alle gemeenten samen om nieuwe adressen aan het programma toe te voegen. 

Voor de gemeente Delfzijl is in 2020 ruimte voor ongeveer 235 adressen in het beoordelingsprogramma, naast het werk dat we vanuit het programma van 2019 afronden. Omdat de ruimte om woningen op te nemen er wel is, vullen we het opnameprogramma met grotere aantallen woningen.

Beschikbare capaciteit voor het standaard versterkingsproces

Bovenstaande figuur geeft de opdrachten aan de marktpartijen vanaf 2015 weer voor opname en beoordeling. Voor de opdrachten uit 2017-2e helft en 2018 geldt dat alleen de gebouwen met een verhoogd risicoprofiel zijn doorgezet naar de fase van beoordeling. 

De ‘on hold’ gezette adressen met een licht verhoogd en normaal risicoprofiel beoordelen we volgens gemeentelijke prioritering. 

Omdat de beperkte beoordelingsruimte de voortgang in de aanpak zo negatief bepaalt, zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om de aanpak te versnellen. De gemeente Delfzijl zoekt samen de andere overheden, NCG en de inwoners naar kansen. Een aantal maatregelen richten zich op het versnellen van de beoordelingsmethodiek zelf, andere richten zich meer op de aanpak in zijn geheel. 

Het uitgangspunt voor elke methode blijft om te voldoen aan de veiligheidsnorm 10-5. We stappen af van een sterkteberekening voor elk huis apart. Daarvoor in de plaats maken we gebruik van referenties, vergelijkingen en/of het oordeel van deskundigen. Hieronder volgt een overzicht van de betreffende dorpen/wijken en de aanpak.  

Zandplatenbuurt Zuid
Nog niet zo lang geleden was er geen sprake van zoiets als de Zandplatenbuurt Zuid. Wel van de Zandplatenbuurt, dit is een onderdeel van Delfzijl Noord. De versterkingsaanpak door de gaswinning en aardbevingen bracht hierin verandering. De planning liep uit en zorgde zo voor het onderscheid tussen noord en zuid. Het noordelijke deel ging voorop, de bewoners kregen duidelijkheid en zicht op uitvoering en perspectief. Het zuidelijk deel raakte achterop, de bewoners moesten wachten en zicht op uitvoering is er nog altijd niet.

De Zandplatenbuurt Noord is in de eerste helft van 2017 geïnspecteerd en maakt daardoor deel uit van de ‘1588’. De versterkingsadviezen leiden tot sloop-nieuwbouw. Acantus, eigenaar van 386 van 527 woningen, koos voor sloop en nieuwbouw van haar 386 huurwoningen en nieuwbouw elders in Delfzijl. Dit deden ze mede op basis van advies van de huurderorganisatie. Ook de gemeente stimuleert en faciliteert de 141 particuliere eigenaren hiervoor te kiezen. NCG begeleidt in opdracht van de gemeente de particuliere eigenaren.

De Zandplatenbuurt Zuid, geïnspecteerd in de tweede helft van 2017, valt onder de ‘batch 3260’. Op 27 maart 2019 hielden we  een bijeenkomst voor de inwoners van de buurt waarbij de burgemeester en NCG het lokale Plan van Aanpak hebben toegelicht. Hierin is de Zandplatenbuurt Zuid opgenomen om als geheel (P50, inclusief P90 en P-grijs) op termijn te beoordelen.

Het gaat in de zandplatenbuurt Zuid om 342 (9 typologieën) (woon)adressen waarvan 205 in bezit zijn van  Acantus en 137 in particulier eigendom. 

De volgende risicoprofielenzijn vastgesteld:

 1. P50:      44 adressen
 2. P90:      208 adressen
 3. Grijs:     90 adressen

De gemeente Delfzijl, Acantus en de bewoners werken nog steeds samen zoals dit in de voorbereidende periode van de Gebiedsvisie is opgestart. Voor de uitvoering van de versterking zijn afspraken over de samenwerking gemaakt en vastgelegd in een participatieconvenant. De Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt (BVZ) is hierin de vertegenwoordiging vanuit de buurt. Dit is voor gebieden Noord en Zuid en voor huurders én kopers. De bewoners houden duidelijk vast aan de eenheid in de Zandplatenbuurt. Voor hen is er geen verschil tussen noord en zuid. De verschillen in de versterkingsopgave tussen noord en zuid is voor de bewoners zeer onrechtvaardig en ontwrichtend. Er is namelijk geen verschil tussen noord en zuid te herkennen in woningen, inrichting van de wijk of bewoners.  

Het vormt de basis voor het gesprek tussen de gemeente Delfzijl, mede namens woningcorporatie Acantus en de inwoners van de Zandplatenbuurt, en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Een gesprek gericht op het vinden van oplossingen die de inwoners verder helpen, de versterking versnellen en de uitkomsten laten bijdragen aan de vernieuwing van Delfzijl. Een toekomstbestendige stad waar voor iedereen die dat wil een passende woning op een passende plek beschikbaar is. Er is een taskforce ingericht die uiterlijk in de zomer van 2020 tot resultaat wil komen. Dit resultaat moet:

 • snel duidelijkheid bieden aan de bewoners;
 • versnelling brengen in de versterking;
 • bijdragen aan de gebiedsgerichte stadvernieuwing (fysiek en sociaal) van Delfzijl.

Daarom onderzoeken we of we snel duidelijkheid kunnen krijgen over de versterkingsopgave in de dit deel van de Zandplatenbuurt. Hiervoor gebruiken we de informatie die we al hebben van vergelijkbare woningen en koppelen we deze aan de meest recente wetenschappelijke en technische kennis. 

Krewerd
De inwoners van Krewerd willen de onvrede en ongerustheid, mede ontstaan door de aardbevingsproblematiek, ombuigen in een positieve actie. Met als resultaat een nieuw enthousiasme om het dorp op alle manieren gereed te maken voor de toekomst. De gemeente Delfzijl ondersteunt en waardeert dit initiatief van burgerparticipatie.

De inwoners van het dorp maken een dorpsvisie. Deze visie is, met hulp van deskundigen, grotendeels klaar en richt zich op stedenbouwkundige, landschappelijke en sociale onderwerpen. Ook demografische ontwikkelingen en cultureel erfgoed krijgen hierin een plek. Op dorpsniveau komen bovendien plannen voor aardgasvrij en ‘energieneutraal’ wonen. Om de dorpsvisie te vertalen naar een praktisch dorpsplan hebben we wel inzicht nodig in de versterkingsopgave van het dorp. Hoe heftig zijn de maatregelen in het dorp? Is er wel of geen sprake van een versterkingsopgave? En zo ja, zijn deze dan zo groot dat Krewerd de dorpsvisie moet aanpassen?

De bewoners willen geen kant en klaar versterkingsadvies krijgen met een standaard maatregelenpakket. Zij willen samen met een architect om tafel om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om zwakke gebouwdelen te versterken. Ook willen zij meebeslissen over de keuze van de uitvoerende partij(en). Het dorp kan als geheel meedoen aan de proef voor versnellingsmaatregelen van de NCG. Daarvoor ontwikkelde we samen een aanpak waarbij de stap van beoordelen en het opleveren van een versterkingsadvies door NCG is vervangen door een andere methode. Bij deze nieuwe manier kan een architect een woning beoordelen en de versterkingsmaatregelen ontwerpen. De eigenaar van de woning kan de architect zelf aansturen. 

Voor het uitvoeren van het dorpsplan is een organisatie nodig. De inwoners van Krewerd hebben daarom een dorpscoöperatie opgericht. Onder professionele begeleiding werken zij hun plannen uit. Rond de zomer van 2020 levert de NCG de nieuwe beoordelingen op. De eigenaren/bewoners gaan vervolgens de versterkingsmaatregelen ontwerpen. Er kan ook gecombineerd worden met andere uitvoeringsplannen. Alle inwoners krijgen daarbij ondersteuning door een eigen architect. De ambitie is om binnen twee jaar alle benodigde versterkingsmaatregelen uit te voeren.

Kustwegflats Naterij en Oldiek
De flats de Naterij en de Oldiek zijn vergelijkbaar met de Dijkzichtflat. Op het oog zijn ze zelfs precies hetzelfde. De Dijkzichtflat is naar aanleiding van een pilot voor meerlaagse gebouwen in 2018 versterkt. In 2019 schreven in het Plan van aanpak 2019 dat we onderzoeken of de uitgevoerde maatregelen bij de Dijkzichtflat ook geschikt zijn voor de Naterij en de Oldoek. We begonnen daarom eind 2019 met opnames van een aantal appartementen in beide flats. Zo onderzochten we of en zo ja waar de flats van elkaar verschillen. Als we het versterkingsadvies van de Dijkzichtflat kunnen gebruiken voor de versterking van de Naterij en Oldiek, dan stellen we samen met eigenaren (en huurders) een uitvoeringsplan op. We willen in 2020 starten met het uitvoeren van de maatregelen.

Praktijkaanpak
De versterkingsoperatie loopt al een paar jaar. Daardoor deden ingenieurs en aannemers al veel kennis op en verschenen er al veel technische rapporten. Een schat aan informatie. In de versnellingsmethode maken we hier gebruik van. We rekenen niet elk huis afzonderlijk door, maar experts (zoals een aannemer en/of constructeur) geven op basis van referenties een deskundigenoordeel. Op deze manier kan het proces van ieder huis precies doorrekenen vervallen. De uitwerking van de noodzakelijke maatregelen geven we in samenspraak met de bewoner vorm. We verwachten dat deze aanpak sneller is en dat de eigenaar meer regie voert over de ingrepen aan zijn eigen huis.

Voor de pilotfase van de Praktijkaanpak droegen wij 37 adressen in Bierum, Losdorp, Termunten, Termunterzijl en Woldendorp voor. Deze woningen vallen al in de werkvoorraad van het versterkingsprogramma. Maar, het proces van opname en beoordeling is nog niet gestart. De aanpak bieden we aan de eigenaren van de woningen aan. De eigenaar krijgt een toelichting op de nieuwe aanpak. Vervolgens beslist de eigenaar zelf of hij zijn woning wil laten beoordelen met deze nieuwe methode.

Als woningen al in een versterkingsprogramma zaten (bijvoorbeeld ‘Heft in eigen hand’), dan blijven deze processen gewoon doorlopen. Met de keuze voor de 37 adressen bereiken we dat binnen de dorpen alle woningen binnen onze werkvoorraad in het versterkingsproces zitten en dat voor de (op basis van HRA 2019) toegevoegde adressen dezelfde kaders gelden.


ALTERNATIEVE EN VERSNELDE BEOORDELINGSMETHODEN

De werkvoorraad van de versterkingsopgave is groot. Zoals we al beschreven pakken we deze op in een vastgestelde volgorde. Daarnaast ontstaan er soms mogelijkheden om te versnellen. Hierdoor wijken we soms af van de prioritering. In deze paragraaf vatten we samen wat al deze aanpakken, maatregelen en beschikbare ruimte betekenen per dorp of wijk. 

In het Plan van Aanpak 2019 staat per dorp of wijk een beschrijving van het gebied en het aantal adressen met een verhoogd, licht verhoogd of normaal risicoprofiel. In voorliggend Plan van Aanpak actualiseren we het overzicht per dorp of wijk. We voegen toe wat de huidige stand van zaken is van het opname- en beoordelingsprogramma. We bekijken of er adressen zijn toegevoegd en hoe we in 2020 verder gaan. Ook bijzondere aandachtspunten vermelden we hier.

Punten vooraf

Voorafgaand maken we enkele algemene opmerkingen: 

 • Voor alle adressen met een verhoogd risico uit het Plan van Aanpak 2019 ligt de opdracht om deze op te nemen (voor zover dit nog niet is gebeurd) en te starten met de beoordelingen. Op uitzonderingen na zijn al deze adressen al opgenomen. Als dit niet is gebeurd, kan dit verschillende redenen hebben.
  Bijvoorbeeld doordat we geen contact konden krijgen met de eigenaar en/of bewoner. Of dat de eigenaar en/of bewoner niet wilde meewerken. Het kan ook zijn dat de bewoner vroeg om uitstel van een opname. Soms is het niet nodig om elke woning individueel te bezoeken om het gebouw te beoordelen, bijvoorbeeld omdat te vergelijken zijn met een andere woning. Denk daarbij aan appartementen in een flat of eengezinswoningen in een rijtje. Vanwege privacy geven we geen toelichting over de reden waarom een opname (nog) niet is uitgevoerd.
 • We starten de beoordelingen in 2019 en we verwachten dat de versterkingsadviezen in 2020 allemaal klaar zijn. De adviezen gaan daarna zo snel mogelijk naar de eigenaren. Daarna kunnen we snel de plannen uitvoeren. 
 • Naast de 18 nieuwe adressen met een verhoogd risicoprofiel is een aantal adressen met een bijzondere aanleiding aan de werkvoorraad toegevoegd. Hierbij valt te denken aan een ‘Acuut Onveilige Situatie’. Vanwege privacy houden we in deze situaties rechtstreeks contact met de eigenaren over de voortgang. Deze vermelden we niet in dit Plan van Aanpak.
Overzicht per dorp en wijk
Uitgangspunten en samenvatting van de ambities
Versterkingsprogramma Delfzijl
Uitvoering 2020
Overige programma's
opname en beoordeling 2020

Sinds de start van de versterkingsoperatie is de beschikbare capaciteit om sterkteberekeningen uit te voeren bepalend geweest voor het aantal woningen dat we per jaar in het beoordelingsprogramma konden opnemen. Daarom zoeken we naar mogelijkheden om dit aantal te vergroten en de methoden om te beoordelen te vereenvoudigen. Ook kijken we naar andere manieren om woningen te beoordelen. Op deze manier bereiken we meer snelheid.  


Beschikbare capaciteit voor het standaard versterkingsproces

De gemeenten hebben afspraken gemaakt over de verdeling van de beschikbare capaciteit. In 2019 was er veel te weinig beoordelingsruimte om alle plannen uit te voeren. Daardoor verwachten we veel resultaten van het programma 2019 pas in 2020. Dit betekent dat we in 2020 nog druk doorwerken aan het programma van 2019. Er is maar (zeer) beperkte ruimte voor alle gemeenten samen om nieuwe adressen aan het programma toe te voegen. 

Voor de gemeente Delfzijl is in 2020 ruimte voor ongeveer 235 adressen in het beoordelingsprogramma, naast het werk dat we vanuit het programma van 2019 afronden. Omdat de ruimte om woningen op te nemen er wel is, vullen we het opnameprogramma met grotere aantallen woningen.

Bovenstaande figuur geeft de opdrachten aan de marktpartijen vanaf 2015 weer voor opname en beoordeling. Voor de opdrachten uit 2017-2e helft en 2018 geldt dat alleen de gebouwen met een verhoogd risicoprofiel zijn doorgezet naar de fase van beoordeling. 

De ‘on hold’ gezette adressen met een licht verhoogd en normaal risicoprofiel beoordelen we volgens gemeentelijke prioritering. 

ALTERNATIEVE EN VERSNELDE BEOORDELINGSMETHODEN

Omdat de beperkte beoordelingsruimte de voortgang in de aanpak zo negatief bepaalt, zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om de aanpak te versnellen. De gemeente Delfzijl zoekt samen de andere overheden, NCG en de inwoners naar kansen. Een aantal maatregelen richten zich op het versnellen van de beoordelingsmethodiek zelf, andere richten zich meer op de aanpak in zijn geheel. 

Het uitgangspunt voor elke methode blijft om te voldoen aan de veiligheidsnorm 10-5. We stappen af van een sterkteberekening voor elk huis apart. Daarvoor in de plaats maken we gebruik van referenties, vergelijkingen en/of het oordeel van deskundigen. Hieronder volgt een overzicht van de betreffende dorpen/wijken en de aanpak.  

Zandplatenbuurt Zuid
Nog niet zo lang geleden was er geen sprake van zoiets als de Zandplatenbuurt Zuid. Wel van de Zandplatenbuurt, dit is een onderdeel van Delfzijl Noord. De versterkingsaanpak door de gaswinning en aardbevingen bracht hierin verandering. De planning liep uit en zorgde zo voor het onderscheid tussen noord en zuid. Het noordelijke deel ging voorop, de bewoners kregen duidelijkheid en zicht op uitvoering en perspectief. Het zuidelijk deel raakte achterop, de bewoners moesten wachten en zicht op uitvoering is er nog altijd niet.

De Zandplatenbuurt Noord is in de eerste helft van 2017 geïnspecteerd en maakt daardoor deel uit van de ‘1588’. De versterkingsadviezen leiden tot sloop-nieuwbouw. Acantus, eigenaar van 386 van 527 woningen, koos voor sloop en nieuwbouw van haar 386 huurwoningen en nieuwbouw elders in Delfzijl. Dit deden ze mede op basis van advies van de huurderorganisatie. Ook de gemeente stimuleert en faciliteert de 141 particuliere eigenaren hiervoor te kiezen. NCG begeleidt in opdracht van de gemeente de particuliere eigenaren.

De Zandplatenbuurt Zuid, geïnspecteerd in de tweede helft van 2017, valt onder de ‘batch 3260’. Op 27 maart 2019 hielden we  een bijeenkomst voor de inwoners van de buurt waarbij de burgemeester en NCG het lokale Plan van Aanpak hebben toegelicht. Hierin is de Zandplatenbuurt Zuid opgenomen om als geheel (P50, inclusief P90 en P-grijs) op termijn te beoordelen.

Het gaat in de zandplatenbuurt Zuid om 342 (9 typologieën) (woon)adressen waarvan 205 in bezit zijn van  Acantus en 137 in particulier eigendom. 

De volgende risicoprofielenzijn vastgesteld:

 1. P50:      44 adressen
 2. P90:      208 adressen
 3. Grijs:     90 adressen

De gemeente Delfzijl, Acantus en de bewoners werken nog steeds samen zoals dit in de voorbereidende periode van de Gebiedsvisie is opgestart. Voor de uitvoering van de versterking zijn afspraken over de samenwerking gemaakt en vastgelegd in een participatieconvenant. De Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt (BVZ) is hierin de vertegenwoordiging vanuit de buurt. Dit is voor gebieden Noord en Zuid en voor huurders én kopers. De bewoners houden duidelijk vast aan de eenheid in de Zandplatenbuurt. Voor hen is er geen verschil tussen noord en zuid. De verschillen in de versterkingsopgave tussen noord en zuid is voor de bewoners zeer onrechtvaardig en ontwrichtend. Er is namelijk geen verschil tussen noord en zuid te herkennen in woningen, inrichting van de wijk of bewoners.  

Het vormt de basis voor het gesprek tussen de gemeente Delfzijl, mede namens woningcorporatie Acantus en de inwoners van de Zandplatenbuurt, en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Een gesprek gericht op het vinden van oplossingen die de inwoners verder helpen, de versterking versnellen en de uitkomsten laten bijdragen aan de vernieuwing van Delfzijl. Een toekomstbestendige stad waar voor iedereen die dat wil een passende woning op een passende plek beschikbaar is. Er is een taskforce ingericht die uiterlijk in de zomer van 2020 tot resultaat wil komen. Dit resultaat moet:

 • snel duidelijkheid bieden aan de bewoners;
 • versnelling brengen in de versterking;
 • bijdragen aan de gebiedsgerichte stadvernieuwing (fysiek en sociaal) van Delfzijl.

Daarom onderzoeken we of we snel duidelijkheid kunnen krijgen over de versterkingsopgave in de dit deel van de Zandplatenbuurt. Hiervoor gebruiken we de informatie die we al hebben van vergelijkbare woningen en koppelen we deze aan de meest recente wetenschappelijke en technische kennis. 

Krewerd
De inwoners van Krewerd willen de onvrede en ongerustheid, mede ontstaan door de aardbevingsproblematiek, ombuigen in een positieve actie. Met als resultaat een nieuw enthousiasme om het dorp op alle manieren gereed te maken voor de toekomst. De gemeente Delfzijl ondersteunt en waardeert dit initiatief van burgerparticipatie.

De inwoners van het dorp maken een dorpsvisie. Deze visie is, met hulp van deskundigen, grotendeels klaar en richt zich op stedenbouwkundige, landschappelijke en sociale onderwerpen. Ook demografische ontwikkelingen en cultureel erfgoed krijgen hierin een plek. Op dorpsniveau komen bovendien plannen voor aardgasvrij en ‘energieneutraal’ wonen. Om de dorpsvisie te vertalen naar een praktisch dorpsplan hebben we wel inzicht nodig in de versterkingsopgave van het dorp. Hoe heftig zijn de maatregelen in het dorp? Is er wel of geen sprake van een versterkingsopgave? En zo ja, zijn deze dan zo groot dat Krewerd de dorpsvisie moet aanpassen?

De bewoners willen geen kant en klaar versterkingsadvies krijgen met een standaard maatregelenpakket. Zij willen samen met een architect om tafel om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om zwakke gebouwdelen te versterken. Ook willen zij meebeslissen over de keuze van de uitvoerende partij(en). Het dorp kan als geheel meedoen aan de proef voor versnellingsmaatregelen van de NCG. Daarvoor ontwikkelde we samen een aanpak waarbij de stap van beoordelen en het opleveren van een versterkingsadvies door NCG is vervangen door een andere methode. Bij deze nieuwe manier kan een architect een woning beoordelen en de versterkingsmaatregelen ontwerpen. De eigenaar van de woning kan de architect zelf aansturen. 

Voor het uitvoeren van het dorpsplan is een organisatie nodig. De inwoners van Krewerd hebben daarom een dorpscoöperatie opgericht. Onder professionele begeleiding werken zij hun plannen uit. Rond de zomer van 2020 levert de NCG de nieuwe beoordelingen op. De eigenaren/bewoners gaan vervolgens de versterkingsmaatregelen ontwerpen. Er kan ook gecombineerd worden met andere uitvoeringsplannen. Alle inwoners krijgen daarbij ondersteuning door een eigen architect. De ambitie is om binnen twee jaar alle benodigde versterkingsmaatregelen uit te voeren.

Kustwegflats Naterij en Oldiek
De flats de Naterij en de Oldiek zijn vergelijkbaar met de Dijkzichtflat. Op het oog zijn ze zelfs precies hetzelfde. De Dijkzichtflat is naar aanleiding van een pilot voor meerlaagse gebouwen in 2018 versterkt. In 2019 schreven in het Plan van aanpak 2019 dat we onderzoeken of de uitgevoerde maatregelen bij de Dijkzichtflat ook geschikt zijn voor de Naterij en de Oldoek. We begonnen daarom eind 2019 met opnames van een aantal appartementen in beide flats. Zo onderzochten we of en zo ja waar de flats van elkaar verschillen. Als we het versterkingsadvies van de Dijkzichtflat kunnen gebruiken voor de versterking van de Naterij en Oldiek, dan stellen we samen met eigenaren (en huurders) een uitvoeringsplan op. We willen in 2020 starten met het uitvoeren van de maatregelen.

Praktijkaanpak
De versterkingsoperatie loopt al een paar jaar. Daardoor deden ingenieurs en aannemers al veel kennis op en verschenen er al veel technische rapporten. Een schat aan informatie. In de versnellingsmethode maken we hier gebruik van. We rekenen niet elk huis afzonderlijk door, maar experts (zoals een aannemer en/of constructeur) geven op basis van referenties een deskundigenoordeel. Op deze manier kan het proces van ieder huis precies doorrekenen vervallen. De uitwerking van de noodzakelijke maatregelen geven we in samenspraak met de bewoner vorm. We verwachten dat deze aanpak sneller is en dat de eigenaar meer regie voert over de ingrepen aan zijn eigen huis.

Voor de pilotfase van de Praktijkaanpak droegen wij 37 adressen in Bierum, Losdorp, Termunten, Termunterzijl en Woldendorp voor. Deze woningen vallen al in de werkvoorraad van het versterkingsprogramma. Maar, het proces van opname en beoordeling is nog niet gestart. De aanpak bieden we aan de eigenaren van de woningen aan. De eigenaar krijgt een toelichting op de nieuwe aanpak. Vervolgens beslist de eigenaar zelf of hij zijn woning wil laten beoordelen met deze nieuwe methode.

Als woningen al in een versterkingsprogramma zaten (bijvoorbeeld ‘Heft in eigen hand’), dan blijven deze processen gewoon doorlopen. Met de keuze voor de 37 adressen bereiken we dat binnen de dorpen alle woningen binnen onze werkvoorraad in het versterkingsproces zitten en dat voor de (op basis van HRA 2019) toegevoegde adressen dezelfde kaders gelden.


Overzicht per dorp en wijk

De werkvoorraad van de versterkingsopgave is groot. Zoals we al beschreven pakken we deze op in een vastgestelde volgorde. Daarnaast ontstaan er soms mogelijkheden om te versnellen. Hierdoor wijken we soms af van de prioritering. In deze paragraaf vatten we samen wat al deze aanpakken, maatregelen en beschikbare ruimte betekenen per dorp of wijk. 

In het Plan van Aanpak 2019 staat per dorp of wijk een beschrijving van het gebied en het aantal adressen met een verhoogd, licht verhoogd of normaal risicoprofiel. In voorliggend Plan van Aanpak actualiseren we het overzicht per dorp of wijk. We voegen toe wat de huidige stand van zaken is van het opname- en beoordelingsprogramma. We bekijken of er adressen zijn toegevoegd en hoe we in 2020 verder gaan. Ook bijzondere aandachtspunten vermelden we hier.

Punten vooraf

Voorafgaand maken we enkele algemene opmerkingen: 

 • Voor alle adressen met een verhoogd risico uit het Plan van Aanpak 2019 ligt de opdracht om deze op te nemen (voor zover dit nog niet is gebeurd) en te starten met de beoordelingen. Op uitzonderingen na zijn al deze adressen al opgenomen. Als dit niet is gebeurd, kan dit verschillende redenen hebben.
  Bijvoorbeeld doordat we geen contact konden krijgen met de eigenaar en/of bewoner. Of dat de eigenaar en/of bewoner niet wilde meewerken. Het kan ook zijn dat de bewoner vroeg om uitstel van een opname. Soms is het niet nodig om elke woning individueel te bezoeken om het gebouw te beoordelen, bijvoorbeeld omdat te vergelijken zijn met een andere woning. Denk daarbij aan appartementen in een flat of eengezinswoningen in een rijtje. Vanwege privacy geven we geen toelichting over de reden waarom een opname (nog) niet is uitgevoerd.
 • We starten de beoordelingen in 2019 en we verwachten dat de versterkingsadviezen in 2020 allemaal klaar zijn. De adviezen gaan daarna zo snel mogelijk naar de eigenaren. Daarna kunnen we snel de plannen uitvoeren. 
 • Naast de 18 nieuwe adressen met een verhoogd risicoprofiel is een aantal adressen met een bijzondere aanleiding aan de werkvoorraad toegevoegd. Hierbij valt te denken aan een ‘Acuut Onveilige Situatie’. Vanwege privacy houden we in deze situaties rechtstreeks contact met de eigenaren over de voortgang. Deze vermelden we niet in dit Plan van Aanpak.
heeft u
een vraag?
klik hier