PLAN VAN AANPAK VERSTERKEN GEMEENTE DELFZIJL 2020
Voor een veilig en toekomstbestendig Delfzijl!
overige programma's

Voor onderstaande weergegeven aantal adressen een geldt speciaal programma.


In deze paragraaf beschrijven we de bijzonderheden van de programma’s voor het zorg- en onderwijsprogramma. Voor wat betreft de overige programma’s is kort het volgende te vermelden:

 • De 1467 – wocodeal is reeds afgerond. Dit waren over de gehele aardbevingsregio 375 woningen die de corporaties hebben versterkt en verduurzaamd.
 • ‘Heft in Eigen hand’ en ‘Eigen Initiatief’ zijn twee ‘oude’ programma’s. Ingericht voor eigenaren die niet konden wachten op de gebiedsgerichte versterkingsopgave en daarom onder eigen regie het versterkingsproces zijn gestart. Voor deze adressen geldt dat de gemaakte afspraken blijven bestaan.
 • Calvi – Voor een deel van de rijksmonumentale kerken is een opname en beoordelingsprogramma gestart met speciale aandacht voor het monumentale karakter. Deze aanpak zetten we voort,  geheel los van de aanpak van woningen.
 • Gebouwen zonder gebruiksfunctie – gebouwen zonder gebruiksfunctie de zogenaamde cc1a gebouwen zijn geen onderdeel van de versterkingsopgave. Er zijn abusievelijk een aantal van deze panden opgenomen. Deze zullen we uit de werkvoorraad verwijderen.


In 2015 zijn alle schoolgebouwen in de aardbevingsregio geïnspecteerd en beoordeeld. Dit leidde tot versterkingsadviezen per gebouw. De visie met betrekking tot onderwijshuisvesting is hieraan gekoppeld. Onder leiding van een Stuurgroep Onderwijs is vervolgens een scholenprogramma vastgesteld. Daarbij zijn tussen de betrokken partijen afspraken gemaakt over het versterken, slopen, samenvoegen of nieuwbouwen van alle schoolgebouwen. Dit is opgenomen in de Startovereenkomst onderwijshuisvesting gemeente Delfzijl (SOK). Binnen onze gemeente versterken we hierbij drie schoolgebouwen en bouwen we zes nieuwe kindcentra. Het scholenprogramma voorziet hiermee in de noodzakelijke bouwkundige versterking van de bestaande schoolgebouwen. Maar het is ook de gewenste onderwijs(kundige) overgang naar het maken van kindcentra, om kwalitatief goede huisvesting van onderwijs te kunnen bieden. 

Stand van zaken 
Onder bouwheerschap van NAM/CVW is in 2019 het eerste nieuwe kindcentrum (Qworzo) in Woldendorp  in gebruik genomen. Sinds 1 januari 2020 heeft NCG de uitvoeringstaken van NAM/CVW overgenomen.

De NCG is hier de bouwheer voor Kindcentrum Farmsum en beoogd bouwheer voor de versterking van Hiliglo in Holwierde. Kindcentrum Farmsum is al in het eerste kwartaal van 2020 opgeleverd. De gemeente is als bouwheer gestart met de bouw van de kindcentra Spijk en Wagenborgen. Beide gebouwen worden in het laatste kwartaal van 2020 opgeleverd. Daarnaast heeft de gemeente eind 2019 de versterkingsopgave van Het Baken overgenomen van NAM/CVW. De uitvoeringswerkzaamheden voor de versterking van dit schoolgebouw beginnen in 2020. 

De bouw van de kindcentra West, Noord en Tuikwerd is in voorbereiding. Volgens de planning wordt met de werkzaamheden aan het kindcentrum West, inclusief de versterking van de Windroos, eind 2020 begonnen. De fysieke werkzaamheden in het kader de versterkingsopgave aan de Kindcentra Tuikwerd en Noord beginnen naar verwachting eind 2020/begin 2021.  

De binnen het scholenprogramma opgenomen koppelkansen worden de komende periode verder uitgewerkt en/of buiten het scholenprogramma geplaatst. De NCG zal de (als koppelkansen opgenomen) versterking van de gymzaal in Farmsum en de nieuwbouw van de Brede School Noord uitvoeren. Deze versterkingen staan allemaal gepland om te starten in 2020. 

De binnen het scholenprogramma opgenomen koppelkansen worden de komende periode verder geconcretiseerd en/of buiten het scholenprogramma geplaatst. De NCG zal  de als koppelkansen opgenomen versterking van de gymzaal in Farmsum en de nieuwbouw van de Brede School Noord uitvoeren. Deze versterkingen staan allemaal gepland te starten in 2020. 

scholenprogramma
zorgprogramma

Net als bij in het onderwijsvastgoed vinden ook in  het zorgvastgoed grote veranderingen plaats. Daarom zijn  een aantal zorggebouwen gebundeld in een zorgprogramma. Het betreft gebouwen met een functie van verblijfszorg voor ouderen, mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking en mensen met een psychische aandoening. In 2017 zijn deze gebouwen beoordeeld. In 2018 is het Groninger Zorg Akkoord (GZA) gesloten. Daarin staan afspraken over het versterken, slopen, verplaatsen of nieuwbouwen van zorggebouwen.

In het GZA staat welke gebouwen worden vernieuwd en bouwkundig versterkt worden. Het uitgangspunt voor de gemeente Delfzijl is dat voor de volgende gebouwen nieuwbouw is gepland: 

 • Betingestaete.
 • De woningen aan de Ede Staalstraat in Delfzijl Noord.
 • Vliethoven en de `Brug wonen aan het Zwet.
 • De volwassenenpsychiatrie aan de Jachtlaan.

Het is nog niet duidelijk of en zo ja welke zorggebouwen daadwerkelijk worden gesloopt. Het huidige beeld is dat veruit de meeste nieuwbouw plaatsvindt op of nabij de huidige zorglocaties. 

Niet al het zorgvastgoed wordt vernieuwd. Een deel van de gebouwen wordt versterkt. Daar wordt onder leiding van NCG in 2020 een start mee gemaakt (uitvoering). De lijst met de te versterken gebouwen is opgenomen in het GZA. Voor Delfzijl zijn dat nog vijf gebouwen.

De zorglocaties betrekken we integraal bij de overige locatieontwikkelingen. Voor Delfzijl Noord maakten we daar al afspraken over.

Acuut Onveilige Situaties

Wanneer een pand dermate veel schade heeft dat de situatie acuut onveilig wordt, dan is het mogelijk deze Acuut Onveilige Situatie (AOS) te melden bij de TCMG (www.schadedoormijnbouw.nl). Bij een gegrond verklaarde melding wordt de situatie door TCMG veiliggesteld. Daarnaast brengt TCMG in dit geval de gemeente op de hoogte.

De stand van zaken wordt elke zes weken ambtelijk besproken door de AOS-coördinatoren van gemeente en TCMG. Voor de gemeentelijke aanpak en de ontwikkeling van een draaiboek maken we gebruik van een protocol voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Het toevoegen van acuut onveilige panden aan het versterkingsprogramma vindt plaats met toepassing van de zogenaamde discretionaire bevoegdheid van de burgemeester.

Stand van zaken
In 2019 zijn in de gemeente Delfzijl 16 AOS-meldingen gegrond verklaard en bij de gemeente in beeld gebracht. De totale cijfers van 2019 zijn: 


Uitgangspunten en samenvatting van de ambities
Versterkingsprogramma Delfzijl
Uitvoering 2020
Opname en beoordeling 2020
overige programma's

In deze paragraaf beschrijven we de bijzonderheden van de programma’s voor het zorg- en onderwijsprogramma. Voor wat betreft de overige programma’s is kort het volgende te vermelden:

 • De 1467 – wocodeal is reeds afgerond. Dit waren over de gehele aardbevingsregio 375 woningen die de corporaties hebben versterkt en verduurzaamd.
 • ‘Heft in Eigen hand’ en ‘Eigen Initiatief’ zijn twee ‘oude’ programma’s. Ingericht voor eigenaren die niet konden wachten op de gebiedsgerichte versterkingsopgave en daarom onder eigen regie het versterkingsproces zijn gestart. Voor deze adressen geldt dat de gemaakte afspraken blijven bestaan.
 • Calvi – Voor een deel van de rijksmonumentale kerken is een opname en beoordelingsprogramma gestart met speciale aandacht voor het monumentale karakter. Deze aanpak zetten we voort,  geheel los van de aanpak van woningen.
 • Gebouwen zonder gebruiksfunctie – gebouwen zonder gebruiksfunctie de zogenaamde cc1a gebouwen zijn geen onderdeel van de versterkingsopgave. Er zijn abusievelijk een aantal van deze panden opgenomen. Deze zullen we uit de werkvoorraad verwijderen.


Voor onderstaande weergegeven aantal adressen een geldt speciaal programma.


scholenprogramma

In 2015 zijn alle schoolgebouwen in de aardbevingsregio geïnspecteerd en beoordeeld. Dit leidde tot versterkingsadviezen per gebouw. De visie met betrekking tot onderwijshuisvesting is hieraan gekoppeld. Onder leiding van een Stuurgroep Onderwijs is vervolgens een scholenprogramma vastgesteld. Daarbij zijn tussen de betrokken partijen afspraken gemaakt over het versterken, slopen, samenvoegen of nieuwbouwen van alle schoolgebouwen. Dit is opgenomen in de Startovereenkomst onderwijshuisvesting gemeente Delfzijl (SOK). Binnen onze gemeente versterken we hierbij drie schoolgebouwen en bouwen we zes nieuwe kindcentra. Het scholenprogramma voorziet hiermee in de noodzakelijke bouwkundige versterking van de bestaande schoolgebouwen. Maar het is ook de gewenste onderwijs(kundige) overgang naar het maken van kindcentra, om kwalitatief goede huisvesting van onderwijs te kunnen bieden. 

Stand van zaken 
Onder bouwheerschap van NAM/CVW is in 2019 het eerste nieuwe kindcentrum (Qworzo) in Woldendorp  in gebruik genomen. Sinds 1 januari 2020 heeft NCG de uitvoeringstaken van NAM/CVW overgenomen.

De NCG is hier de bouwheer voor Kindcentrum Farmsum en beoogd bouwheer voor de versterking van Hiliglo in Holwierde. Kindcentrum Farmsum is al in het eerste kwartaal van 2020 opgeleverd. De gemeente is als bouwheer gestart met de bouw van de kindcentra Spijk en Wagenborgen. Beide gebouwen worden in het laatste kwartaal van 2020 opgeleverd. Daarnaast heeft de gemeente eind 2019 de versterkingsopgave van Het Baken overgenomen van NAM/CVW. De uitvoeringswerkzaamheden voor de versterking van dit schoolgebouw beginnen in 2020. 

De bouw van de kindcentra West, Noord en Tuikwerd is in voorbereiding. Volgens de planning wordt met de werkzaamheden aan het kindcentrum West, inclusief de versterking van de Windroos, eind 2020 begonnen. De fysieke werkzaamheden in het kader de versterkingsopgave aan de Kindcentra Tuikwerd en Noord beginnen naar verwachting eind 2020/begin 2021.  

De binnen het scholenprogramma opgenomen koppelkansen worden de komende periode verder uitgewerkt en/of buiten het scholenprogramma geplaatst. De NCG zal de (als koppelkansen opgenomen) versterking van de gymzaal in Farmsum en de nieuwbouw van de Brede School Noord uitvoeren. Deze versterkingen staan allemaal gepland om te starten in 2020. 

De binnen het scholenprogramma opgenomen koppelkansen worden de komende periode verder geconcretiseerd en/of buiten het scholenprogramma geplaatst. De NCG zal  de als koppelkansen opgenomen versterking van de gymzaal in Farmsum en de nieuwbouw van de Brede School Noord uitvoeren. Deze versterkingen staan allemaal gepland te starten in 2020. 

zorgprogramma

Net als bij in het onderwijsvastgoed vinden ook in  het zorgvastgoed grote veranderingen plaats. Daarom zijn  een aantal zorggebouwen gebundeld in een zorgprogramma. Het betreft gebouwen met een functie van verblijfszorg voor ouderen, mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking en mensen met een psychische aandoening. In 2017 zijn deze gebouwen beoordeeld. In 2018 is het Groninger Zorg Akkoord (GZA) gesloten. Daarin staan afspraken over het versterken, slopen, verplaatsen of nieuwbouwen van zorggebouwen.

In het GZA staat welke gebouwen worden vernieuwd en bouwkundig versterkt worden. Het uitgangspunt voor de gemeente Delfzijl is dat voor de volgende gebouwen nieuwbouw is gepland: 

 • Betingestaete.
 • De woningen aan de Ede Staalstraat in Delfzijl Noord.
 • Vliethoven en de `Brug wonen aan het Zwet.
 • De volwassenenpsychiatrie aan de Jachtlaan.

Het is nog niet duidelijk of en zo ja welke zorggebouwen daadwerkelijk worden gesloopt. Het huidige beeld is dat veruit de meeste nieuwbouw plaatsvindt op of nabij de huidige zorglocaties. 

Niet al het zorgvastgoed wordt vernieuwd. Een deel van de gebouwen wordt versterkt. Daar wordt onder leiding van NCG in 2020 een start mee gemaakt (uitvoering). De lijst met de te versterken gebouwen is opgenomen in het GZA. Voor Delfzijl zijn dat nog vijf gebouwen.

De zorglocaties betrekken we integraal bij de overige locatieontwikkelingen. Voor Delfzijl Noord maakten we daar al afspraken over.

Acuut Onveilige Situaties

Wanneer een pand dermate veel schade heeft dat de situatie acuut onveilig wordt, dan is het mogelijk deze Acuut Onveilige Situatie (AOS) te melden bij de TCMG (www.schadedoormijnbouw.nl). Bij een gegrond verklaarde melding wordt de situatie door TCMG veiliggesteld. Daarnaast brengt TCMG in dit geval de gemeente op de hoogte.

De stand van zaken wordt elke zes weken ambtelijk besproken door de AOS-coördinatoren van gemeente en TCMG. Voor de gemeentelijke aanpak en de ontwikkeling van een draaiboek maken we gebruik van een protocol voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Het toevoegen van acuut onveilige panden aan het versterkingsprogramma vindt plaats met toepassing van de zogenaamde discretionaire bevoegdheid van de burgemeester.

Stand van zaken
In 2019 zijn in de gemeente Delfzijl 16 AOS-meldingen gegrond verklaard en bij de gemeente in beeld gebracht. De totale cijfers van 2019 zijn: 


heeft u
een vraag?
klik hier