UITGANGSPUNTEN EN SAMENVATTING VAN DE AMBITIES

De bewoner staat centraal. Het gaat immers om de woningen van onze inwoners. De term “eerst de mensen, dan de stenen” (de titel van ons participatieconvenant met de bewoners van de Zandplatenbuurt) geeft de opgave goed weer. Deze is natuurlijk ‘tastbaar’ en technisch. Maar ook, en vooral, sociaal van aard. Zonder de bewoners gaat deze enorme opgave niet lukken. Veel bewoners zitten nog in een langdurige periode van onzekerheid. Daarom is het sociale deel van de opgave des te belangrijker. Samen zorgen we voor een aanpak waarin duidelijk is wat onze bewoners kunnen verwachten. We willen perspectief kunnen bieden. De aanpak focust zich op twee belangrijke ingrediënten:

 • we gaan zo snel mogelijk aan de slag met de maatregelen benoemd in de opgeleverde versterkingadviezen;
 • we boordelen zo snel mogelijk de meest risicovolle gebouwen.


De afspraken op hoofdlijnen die bestuurders van Rijk en regio in 2019 maakten, zijn vertrekpunt voor dit Plan van Aanpak. Deze afspraken op hoofdlijnen zijn:

 • Veiligheid, het kunnen opvolgen van afspraken en uitlegbaarheid staan bovenaan bij de versterkingsopgave.
 • De lokale stuurgroep heeft een begeleidende (regisserende) rol in de afwegingen, bepalen van de volgorde en de communicatie richting de inwoners.
 • We zetten in op het versnellen van opname, beoordeling en uitvoering van plannen. 
 • De norm 10-5 blijft te allen tijde leidend als norm voor veiligheid.
 • Om snelheid te maken is het van belang dat de gebouwen die beoordeeld zijn (veelal met verhoogd risicoprofiel, maar ook gebouwen met een lager risicoprofiel en de batches 1.467 en 1.588) op korte termijn in uitvoering gaan.
 • Gebouwen waarvan het risicoprofiel het hoogst is (P50) en die (waarschijnlijk) niet voldoen aan de veiligheidsnorm, zijn het eerste aan de beurt. 
 • De Hazard Risk Analysis (HRA) gebruiken we om jaarlijks de gebouwen in de beste volgorde te versterken. Het model is nog niet in staat om te bepalen hoe gebouwen versterkt moeten worden en wat het veiligheidsniveau van het gebouw is. Hiervoor blijven we gebruik maken van de bestaande systematiek, met als basis de Nationale Praktijk Richtlijn (NPR). 
 • Bestaande batches en het programma Heft in Eigen Hand en Eigen Initiatief voeren we uit op basis van de bestaande versterkingsadviezen. Alleen van Batches 1.581 en 3.260 gaan P50 en P90 adressen door volgens het bestaande versterkingsadvies (VA). Panden met een normaal risicoprofiel worden volgens een steekproef opnieuw beoordeeld. Als blijkt dat er weinig verschil is tussen het bestaande advies en de uitkomsten van herbeoordeling dan stoppen we de steekproef. De bestaande adviezen voeren we dan uit. Als er veel verschil is dan gaan we de adressen opnieuw beoordelen (op basis van de NPR 2018). 
 • We voeren de vastgestelde zorgvisie uit.
 • Het Rijk wordt wettelijk verantwoordelijk om de versterkingsaanpak te realiseren. Alle gemaakte kosten vanuit veiligheidsperspectief of op basis van bestuurlijke afspraken, worden vergoed door het Rijk. 
 • Tot het moment dat per onderwerp nieuwe afspraken zijn gemaakt, blijven eerdere afspraken uit het Meerjarenprogramma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’ (MJP) van kracht.


Versnellingsmaatregelen
Aanvullend is met het versnellingspakket een serie maatregelen vastgesteld in het Bestuurlijk overleg Groningen. In 2019 zijn deze versnellingsmaatregelen afgesproken tussen het kabinet en de regionale besturen. Ze zijn van groot belang bij de uitvoering van de versterking en bij het proces van opname en beoordeling. De zoektocht naar nieuwe mogelijkheden om te versnellen is eveneens van belang.

Uitgangspunten voor de gemeente Delfzijl
Daarnaast gelden voor de gemeente Delfzijl de volgende uitgangspunten:

 • We gaan door met het opnemen en beoordelen van de woningen met het hoogste risicoprofiel. Ook na een vernieuwing van de Hazard Risk Analysis (HRA) krijgen nieuwe woningen met een verhoogd risicoprofiel voorrang in de opname en beoordeling. 
 • We gaan ervan uit dat geld en daarmee capaciteit beschikbaar is om uiteindelijk alle woningen met een licht verhoogd risico te kunnen opnemen en beoordelen. Als dit nodig is combineren we het met de opname en beoordeling van de woningen met het hoogste risicoprofiel (waar het Rijk vanuit gaat). Maar onvermijdelijk worden binnen deze gebiedsbenadering ook panden met een normaal risicoprofiel meegenomen. Dit komt de uitvoerbaarheid ten goede. 
 • We volgen steeds dezelfde stappen: opname, beoordeling, oplevering van het versterkingsadvies en uitvoering van eventueel noodzakelijke maatregelen. Dit betekent dat bewoners van woningen die in een eerdere inspectie zijn opgenomen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen via een beoordeling van de al verrichte inspectie.
 • Mensen die zich onveilig voelen moeten voor opname (en eventueel beoordeling) van hun woning in aanmerking komen. Als een woning buiten de werkvoorraad valt, kan een bewoner zich aanmelden via het loket ‘opname op verzoek’. 
 • Voor boerderijen met een verhoogd of licht verhoogd risicoprofiel geldt dat de hele boerderij en alle overige gebouwen met een verblijfsfunctie opgenomen en beoordeeld worden en een versterkingsadvies krijgen.
 • Delfzijl hanteert een onderscheid tussen de fase van opnemen en beoordelen enerzijds en uitvoering anderzijds. In de eerste fase schatten we de risico’s in. Dit leidt tot een besluit. De tweede fase (uitvoering) verrichten we gebiedsgericht. Daarbij nemen we ook andere argumenten mee (bijvoorbeeld speciale situaties in een gebied of extra maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering). We maken dan een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan leidt tot een versterkingsbesluit. Dit is het plan zoals we het gaan uitvoeren. 
 • Opgeleverde versterkingsadviezen worden zo snel mogelijk uitgevoerd (ongeacht batch of programma met uitzondering van de specifieke afspraken binnen het zorg- en scholenprogramma). De uitvoering heeft een maximale doorlooptijd van vijf jaar. 
 • Opdrachten die in 2019 zijn gegeven voor opnames en beoordelingen worden zonder uitzondering doorgezet en zo spoedig mogelijk afgerond. Daarmee kan een beoordeling en, indien nodig, een versterkingsadvies worden verstrekt aan de eigenaar/bewoner.
 • Als er veel woningen in het opname- en beoordelingsprogramma liggen in één wijk of dorp, dan kiezen we voor de gebiedsgerichte aanpak (alle woningen gezamenlijk versterken). Als er maar weinig woningen in een dorp of wijk in het programma komen, kiezen we voor een aanpak gericht op iedere woning afzonderlijk (objectgericht).
 • De versnellingsmogelijkheden zetten we zo gericht mogelijk in.
 • Er is ruimte in het programma om nieuwe ‘Acuut Onveilige Situaties’ en vergelijkbare bijzondere situaties snel op te pakken.
 • Wij zijn er voorstander van dat voor bedrijfsmatig gebruikte boerderijen een apart regionaal programma gemaakt wordt.
geldende uitgANGSPUNTEN


Voor het jaar 2020 hebben wij de volgende ambities:

 • Voortzetten van de uitvoering van het zorg- en scholenprogramma.
 • Batch 1467: zo spoedig mogelijk uitvoeren van de versterkingsadviezen.
 • Batch 1588: nieuwbouw voor 527 woningen binnen vijf jaar, vanaf 2019 tot en met 2024.
 • Batch 1581: betreft één versterkingsadvies;  zo spoedig mogelijk uitvoeren.
 • Voor alle adressen met een verhoogd risicoprofiel (HRA 2018) is in 2019 opdracht gegeven voor opname en beoordeling. De versterkingsadviezen leveren we in fases op aan bewoners, maar uiterlijk vóór 1 januari 2021.
 • We voeren alle versterkingsadviezen voor de panden met een verhoogd risicoprofiel zo snel mogelijk uit, met een maximale termijn van vijf jaar. 
 • Van alle adressen met een licht verhoogd risico (opdracht in 2019) moeten de versterkingsadviezen in fases en uiterlijk vóór 1 januari 2021 opgeleverd worden;
 • Pilot bijzondere situaties: voor alle 15 woningen moet een overeengekomen voorstel gereed zijn voor uitvoering, uiterlijk vóór 1 januari 2021. 


Ambitie versnellingsmaatregelen:

 • Krewerd: alle beoordelingen in het tweede kwartaal van 2020 opleveren, alle plannen gereed voor uitvoering vóór 1 januari 2021.
 • Kustwegflats Naterij en Oldiek: uitvoering starten in 2020.
 • Praktijkaanpak: in de eerste fase toepassen in Bierum, Losdorp, Termunten, 
 • Termunterzijl en Woldendorp en opleveren vóór 1 januari 2021. Bij een positieve evaluatie de aanpak voortzetten, te beginnen in Holwierde.
 • Zandplatenbuurt Zuid: in het tweede kwartaal van 2020 duidelijkheid geven communiceren met eigenaren over mogelijkheden voor een versnelde aanpak voor hun situatie. We maken gebruik van referentieprojecten; we gebruiken de aanpak die bij andere, vergelijkbare woningen, goed gelukt is. 
 • Koplopersproject krimpjes: plan gereed voor uitvoering vóór 1 juli 2020.
 • Bouwimpuls: circa 200 woningen in uitvoering vóór 1 januari 2021


Ambitie voor de opname en boordelingen van het reguliere programma:

 • Opnemen en beoordelen voor nieuwe adressen met verhoogd risicoprofiel (HRA 2019). 
 • Beoordeling starten resterende woningen uit de gehele werkvoorraad in Meedhuizen.
 • Opnemen resterende woningen uit de gehele werkvoorraad in Tuikwerd.
 • Opnemen deel van resterende woningen uit de gehele werkvoorraad in Wagenborgen. 

Zandplatenbuurt Noord en omgeving (batch 1588)

 • Bewoners begeleiden die in aanmerking willen komen voor een woning op een van de eerste nieuwe woonplekken die bebouwd worden.
 • Voor alle overige betrokkenen in overleg het proces uitwerken richting een nieuwe woning.
 • Het participatieconvenant verder handen en voeten geven in overleg en afstemming met BVZ en woningcorporatie Acantus. We richten een gezamenlijke projectorganisatie in, en maken een beheerplan. Ook komt er een leegstandsverordening en maken we tijdelijke bewoning in de vorm van leegstandsbeheer mogelijk.  
de samengevatte ambities
PLAN VAN AANPAK VERSTERKEN GEMEENTE DELFZIJL 2020
Voor een veilig en toekomstbestendig Delfzijl!
Versterkingsprogramma Delfzijl
Uitvoering 2020
Overige programma's
Opname en beoordeling 2020
UITGANGSPUNTEN EN SAMENVATTING VAN DE AMBITIES

De bewoner staat centraal. Het gaat immers om de woningen van onze inwoners. De term “eerst de mensen, dan de stenen” (de titel van ons participatieconvenant met de bewoners van de Zandplatenbuurt) geeft de opgave goed weer. Deze is natuurlijk ‘tastbaar’ en technisch. Maar ook, en vooral, sociaal van aard. Zonder de bewoners gaat deze enorme opgave niet lukken. Veel bewoners zitten nog in een langdurige periode van onzekerheid. Daarom is het sociale deel van de opgave des te belangrijker. Samen zorgen we voor een aanpak waarin duidelijk is wat onze bewoners kunnen verwachten. We willen perspectief kunnen bieden. De aanpak focust zich op twee belangrijke ingrediënten:

 • we gaan zo snel mogelijk aan de slag met de maatregelen benoemd in de opgeleverde versterkingadviezen;
 • we boordelen zo snel mogelijk de meest risicovolle gebouwen.
geldende uitgANGSPUNTEN


De afspraken op hoofdlijnen die bestuurders van Rijk en regio in 2019 maakten, zijn vertrekpunt voor dit Plan van Aanpak. Deze afspraken op hoofdlijnen zijn:

 • Veiligheid, het kunnen opvolgen van afspraken en uitlegbaarheid staan bovenaan bij de versterkingsopgave.
 • De lokale stuurgroep heeft een begeleidende (regisserende) rol in de afwegingen, bepalen van de volgorde en de communicatie richting de inwoners.
 • We zetten in op het versnellen van opname, beoordeling en uitvoering van plannen. 
 • De norm 10-5 blijft te allen tijde leidend als norm voor veiligheid.
 • Om snelheid te maken is het van belang dat de gebouwen die beoordeeld zijn (veelal met verhoogd risicoprofiel, maar ook gebouwen met een lager risicoprofiel en de batches 1.467 en 1.588) op korte termijn in uitvoering gaan.
 • Gebouwen waarvan het risicoprofiel het hoogst is (P50) en die (waarschijnlijk) niet voldoen aan de veiligheidsnorm, zijn het eerste aan de beurt. 
 • De Hazard Risk Analysis (HRA) gebruiken we om jaarlijks de gebouwen in de beste volgorde te versterken. Het model is nog niet in staat om te bepalen hoe gebouwen versterkt moeten worden en wat het veiligheidsniveau van het gebouw is. Hiervoor blijven we gebruik maken van de bestaande systematiek, met als basis de Nationale Praktijk Richtlijn (NPR). 
 • Bestaande batches en het programma Heft in Eigen Hand en Eigen Initiatief voeren we uit op basis van de bestaande versterkingsadviezen. Alleen van Batches 1.581 en 3.260 gaan P50 en P90 adressen door volgens het bestaande versterkingsadvies (VA). Panden met een normaal risicoprofiel worden volgens een steekproef opnieuw beoordeeld. Als blijkt dat er weinig verschil is tussen het bestaande advies en de uitkomsten van herbeoordeling dan stoppen we de steekproef. De bestaande adviezen voeren we dan uit. Als er veel verschil is dan gaan we de adressen opnieuw beoordelen (op basis van de NPR 2018). 
 • We voeren de vastgestelde zorgvisie uit.
 • Het Rijk wordt wettelijk verantwoordelijk om de versterkingsaanpak te realiseren. Alle gemaakte kosten vanuit veiligheidsperspectief of op basis van bestuurlijke afspraken, worden vergoed door het Rijk. 
 • Tot het moment dat per onderwerp nieuwe afspraken zijn gemaakt, blijven eerdere afspraken uit het Meerjarenprogramma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’ (MJP) van kracht.


Versnellingsmaatregelen
Aanvullend is met het versnellingspakket een serie maatregelen vastgesteld in het Bestuurlijk overleg Groningen. In 2019 zijn deze versnellingsmaatregelen afgesproken tussen het kabinet en de regionale besturen. Ze zijn van groot belang bij de uitvoering van de versterking en bij het proces van opname en beoordeling. De zoektocht naar nieuwe mogelijkheden om te versnellen is eveneens van belang.

Uitgangspunten voor de gemeente Delfzijl
Daarnaast gelden voor de gemeente Delfzijl de volgende uitgangspunten:

 • We gaan door met het opnemen en beoordelen van de woningen met het hoogste risicoprofiel. Ook na een vernieuwing van de Hazard Risk Analysis (HRA) krijgen nieuwe woningen met een verhoogd risicoprofiel voorrang in de opname en beoordeling. 
 • We gaan ervan uit dat geld en daarmee capaciteit beschikbaar is om uiteindelijk alle woningen met een licht verhoogd risico te kunnen opnemen en beoordelen. Als dit nodig is combineren we het met de opname en beoordeling van de woningen met het hoogste risicoprofiel (waar het Rijk vanuit gaat). Maar onvermijdelijk worden binnen deze gebiedsbenadering ook panden met een normaal risicoprofiel meegenomen. Dit komt de uitvoerbaarheid ten goede. 
 • We volgen steeds dezelfde stappen: opname, beoordeling, oplevering van het versterkingsadvies en uitvoering van eventueel noodzakelijke maatregelen. Dit betekent dat bewoners van woningen die in een eerdere inspectie zijn opgenomen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen via een beoordeling van de al verrichte inspectie.
 • Mensen die zich onveilig voelen moeten voor opname (en eventueel beoordeling) van hun woning in aanmerking komen. Als een woning buiten de werkvoorraad valt, kan een bewoner zich aanmelden via het loket ‘opname op verzoek’. 
 • Voor boerderijen met een verhoogd of licht verhoogd risicoprofiel geldt dat de hele boerderij en alle overige gebouwen met een verblijfsfunctie opgenomen en beoordeeld worden en een versterkingsadvies krijgen.
 • Delfzijl hanteert een onderscheid tussen de fase van opnemen en beoordelen enerzijds en uitvoering anderzijds. In de eerste fase schatten we de risico’s in. Dit leidt tot een besluit. De tweede fase (uitvoering) verrichten we gebiedsgericht. Daarbij nemen we ook andere argumenten mee (bijvoorbeeld speciale situaties in een gebied of extra maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering). We maken dan een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan leidt tot een versterkingsbesluit. Dit is het plan zoals we het gaan uitvoeren. 
 • Opgeleverde versterkingsadviezen worden zo snel mogelijk uitgevoerd (ongeacht batch of programma met uitzondering van de specifieke afspraken binnen het zorg- en scholenprogramma). De uitvoering heeft een maximale doorlooptijd van vijf jaar. 
 • Opdrachten die in 2019 zijn gegeven voor opnames en beoordelingen worden zonder uitzondering doorgezet en zo spoedig mogelijk afgerond. Daarmee kan een beoordeling en, indien nodig, een versterkingsadvies worden verstrekt aan de eigenaar/bewoner.
 • Als er veel woningen in het opname- en beoordelingsprogramma liggen in één wijk of dorp, dan kiezen we voor de gebiedsgerichte aanpak (alle woningen gezamenlijk versterken). Als er maar weinig woningen in een dorp of wijk in het programma komen, kiezen we voor een aanpak gericht op iedere woning afzonderlijk (objectgericht).
 • De versnellingsmogelijkheden zetten we zo gericht mogelijk in.
 • Er is ruimte in het programma om nieuwe ‘Acuut Onveilige Situaties’ en vergelijkbare bijzondere situaties snel op te pakken.
 • Wij zijn er voorstander van dat voor bedrijfsmatig gebruikte boerderijen een apart regionaal programma gemaakt wordt.
de samengevatte ambities


Voor het jaar 2020 hebben wij de volgende ambities:

 • Voortzetten van de uitvoering van het zorg- en scholenprogramma.
 • Batch 1467: zo spoedig mogelijk uitvoeren van de versterkingsadviezen.
 • Batch 1588: nieuwbouw voor 527 woningen binnen vijf jaar, vanaf 2019 tot en met 2024.
 • Batch 1581: betreft één versterkingsadvies;  zo spoedig mogelijk uitvoeren.
 • Voor alle adressen met een verhoogd risicoprofiel (HRA 2018) is in 2019 opdracht gegeven voor opname en beoordeling. De versterkingsadviezen leveren we in fases op aan bewoners, maar uiterlijk vóór 1 januari 2021.
 • We voeren alle versterkingsadviezen voor de panden met een verhoogd risicoprofiel zo snel mogelijk uit, met een maximale termijn van vijf jaar. 
 • Van alle adressen met een licht verhoogd risico (opdracht in 2019) moeten de versterkingsadviezen in fases en uiterlijk vóór 1 januari 2021 opgeleverd worden;
 • Pilot bijzondere situaties: voor alle 15 woningen moet een overeengekomen voorstel gereed zijn voor uitvoering, uiterlijk vóór 1 januari 2021. 


Ambitie versnellingsmaatregelen:

 • Krewerd: alle beoordelingen in het tweede kwartaal van 2020 opleveren, alle plannen gereed voor uitvoering vóór 1 januari 2021.
 • Kustwegflats Naterij en Oldiek: uitvoering starten in 2020.
 • Praktijkaanpak: in de eerste fase toepassen in Bierum, Losdorp, Termunten, 
 • Termunterzijl en Woldendorp en opleveren vóór 1 januari 2021. Bij een positieve evaluatie de aanpak voortzetten, te beginnen in Holwierde.
 • Zandplatenbuurt Zuid: in het tweede kwartaal van 2020 duidelijkheid geven communiceren met eigenaren over mogelijkheden voor een versnelde aanpak voor hun situatie. We maken gebruik van referentieprojecten; we gebruiken de aanpak die bij andere, vergelijkbare woningen, goed gelukt is. 
 • Koplopersproject krimpjes: plan gereed voor uitvoering vóór 1 juli 2020.
 • Bouwimpuls: circa 200 woningen in uitvoering vóór 1 januari 2021


Ambitie voor de opname en boordelingen van het reguliere programma:

 • Opnemen en beoordelen voor nieuwe adressen met verhoogd risicoprofiel (HRA 2019). 
 • Beoordeling starten resterende woningen uit de gehele werkvoorraad in Meedhuizen.
 • Opnemen resterende woningen uit de gehele werkvoorraad in Tuikwerd.
 • Opnemen deel van resterende woningen uit de gehele werkvoorraad in Wagenborgen. 

Zandplatenbuurt Noord en omgeving (batch 1588)

 • Bewoners begeleiden die in aanmerking willen komen voor een woning op een van de eerste nieuwe woonplekken die bebouwd worden.
 • Voor alle overige betrokkenen in overleg het proces uitwerken richting een nieuwe woning.
 • Het participatieconvenant verder handen en voeten geven in overleg en afstemming met BVZ en woningcorporatie Acantus. We richten een gezamenlijke projectorganisatie in, en maken een beheerplan. Ook komt er een leegstandsverordening en maken we tijdelijke bewoning in de vorm van leegstandsbeheer mogelijk.  
heeft u
een vraag?
klik hier